Privatumo politika

Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra  , juridinio asmens kodas 124210175, adresas Verkių g. 42, D77, LT-09019, Vilnius, Kontaktinis telefono Nr. +370 52300059, elektroninio pašto adresas: info@darborubai.lt

1. Vartojamos sąvokos:
1.1 Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB UAB "GEVANTA", juridinio asmens kodas 124210175, PVM mokėtojo kodas LT242101716, registracijos adresas Savanorių pr. 171, Vilnius, LT-03150, korespondencijos adresas Verkių g. 42, D77, Vilnius, LT-09109.

1.2 darborubai.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu darborubai.lt.

1.3 Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4 Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas darborubai.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje darborubai.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose darborubai.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.5 Paskyra – Pirkėjo registravimosi darborubai.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

1.6. darborubai.lt paskyros – tai darborubai.lt paskyros Facebook, Google+, Instagram, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie darborubai.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

1.7. Paslaugos – visos darborubai.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

1.8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant darborubai.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis darborubai.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

1.10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

1.11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.12. Asmens duomenų valdytojas – darborubai.lt

1.13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis darborubai.lt.

1.14. Administratorius – už darborubai.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

1.15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje darborubai.lt taisyklės“.

17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. UAB "GEVANTA" (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainės https://www.darborubai.lt (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

2.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

2.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).

Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu darborubai.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant darborubai.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie darborubai.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

2.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2.5 Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad darborubai.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

2.6 Pirkėjas gali atlikti pirkimo darborubai.lt veiksmus prisiregistravęs prie darborubai.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

2.7 Asmenys, norintys registruotis darborubai.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

2.7.1. Koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

2.7.2. Kreiptis į darborubai.lt elektroninio pašto adresu info@darborubai.lt dėl Paskyros panaikinimo.

3. Kaip pasikeitėme įsigaliojus naujam įstatymui ?
3.1. Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
3.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
3.1.2 Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
3.1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
3.1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
3.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
3.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

4. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
4.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

4.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
4.2.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje darborubai.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;
Pavardę;
Telefono numerį;
Elektroninio pašto adresą;
Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.
4.2.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

4.3. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
4.4.1. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje darborubai.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

Vardą;
Pavardę;
Elektroninio pašto adresas;
Telefono numeris;
IP adresą;
Prekių pristatymo adresą.
4.4. Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte savanoriškai:
4.4.1. Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje darborubai.lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui ir gali būti naudojami jums siunčiant gimtadienio sveikimus, siekiant Jums pirmiems pateikti bendrinius ir individualizuotus pasiūlymus, sudarant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose, programose ar palengvinant kitus apsipirkimus:
4.4.2. Papildomai Jūs galite pateikti mums šią savo informaciją:

Lytį;
Gimimo datą;
Patinkančius produktus.
4.5. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:
4.5.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Pirkimų istoriją;
Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
IP adresą;
Mokėjimų istoriją;
Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.
Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;
4.5.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

5. Kokių Jūsų asmens duomenų nerenkame?
5.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
6.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

6. Kokiu tikslu yra renkami Jūsų asmens duomenys ?
6.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

6.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
6.2.1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;
Pavardę;
Telefono numerį;
Elektroninio pašto adresą;
IP adresą.
6.2.2. Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.

6.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
6.3.1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje darborubai.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;
Pavardę
Telefono numerį;
Elektroninio pašto adresą;
Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;
IP adresą.
6.3.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

6.3.3. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

6.4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
6.4.1. Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve darborubai.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Pirkimų istoriją;
Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
Mokėjimų istoriją;
Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;
Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.
6.5. Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
6.5.1. Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresą;
Pristatymo adresą
Pristatymo būdų istoriją
Įrenginių identifikaciniai numerius.
6.5.2. Siekiant nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus. Jūsų asmens duomenų tvarkymas automatizuotos analizės būdu užtikrina, kad Jums nebūtų siūlomos Jums neaktualios prekės, o taupant Jūsų laiką pateikiami tik Jums įdomių prekių pasiūlymai. Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti jūsų apsipirkimo istorija ir kita jūsų pateikiama informacija:

Vardas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresą;
Pristatymo adresą
Pristatymo būdų istoriją
Mokėjimo būdų istoriją
Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją.
Pirkimo istoriją
IP adresas;
Įrenginių identifikaciniai numerius;
6.5.3. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@darborubai.lt

6.6. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
6.6.1. Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

7. Ar Jūsų asmens duomenys yra renkami ri tvarkomi teisėtai?

7.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
7.1.1. Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
7.1.2. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
7.1.3. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
7.1.4. Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
7.1.5. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

8. Ar galiu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir vis tiek naudotis darborubai.lt elektronine parduotuve?
8.1. Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

9. Kam perduodami Jūsų asmens duomenys?
9.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
9.1.1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
9.1.2. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

9.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
9.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
9.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

10. Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?
10.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

11. Kaip galima susipažintu su tvarkomais mano asmens duomenimis?
11.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
11.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@darborubai.lt;
11.1.2. Pranešdami mums telefonu: +370 52300059;
11.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

12. Kaip galite keisti/tikslinti savo asmens duomenis?
12.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
12.1.1. Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;

MANO PROFILIS --> REDAGUOTI PROFILĮ

12.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@darborubai.lt;
12.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas ir pateikdami prašymą raštu.

13. Ar galite reikalauti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis?
13.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

13.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
13.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
13.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
13.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
13.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
13.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

13.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
13.3.1. Savo asmeninėje darborubai.lt paskyroje;
13.3.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@darborubai.lt;
13.3.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas ir pateikdami prašymą raštu.

14. Ar galite apriboti teisė tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kaip tai padaryti?
14.1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
14.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
14.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti
14.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
14.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

14.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
14.2.1. Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę darborubai.lt paskyrą parašydami vidinę žinutę;
14.2.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@darborubai.lt;
14.2.3. Pranešdami mums telefonu: +370 52300059;
14.2.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas ir pateikdami prašymą raštu.

15. Ar galiu atšaukti savo sutikimą ir kaip tai padaryti?
15.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:

15.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@darborubai.lt;
15.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas ir pateikdami prašymą raštu.

16. Kas yra teisė į duomenų perkeliamumą ir kaip galiu ja pasinaudoti?
16.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
16.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti:
16.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@darborubai.lt;

17. Kaip galiu pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo?

17.1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
17.1.2. Per savo asmeninę darborubai.lt paskyrą parašydami vidinę žinutę;
15.1.3. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@darborubai.lt;
17.1.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas ir pateikdami prašymą raštu.
17.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
17.3. Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje.
17.3.1. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

18. Kokius slapukus ir kaip naudojame?
18.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: PrestaShop-(32 simboliu ilgio raktas) - pvz: PrestaShop-3cc522b4d5e59be6c9e503f11e786e38. Pagrindinis slapukas reikalingas parduotuves veikimui
lhc_per Naudojamas Live helper chat sesijai atsiminti( pokalbių programos informacija), "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video turinio transliavimo informacija).
18.2. Šie slapukai naudojami prisijungus prie klientų sistemos adresu www.darborubai.lt paspaudus ant rekomendavimo nuorodos, kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių per Live helper chat programą, peržiūrint YouTube video turinį.

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis darborubai.lt svetainės funkcijų gali neveikti.

Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. darborubai.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie darborubai.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų darborubai.lt Partnerį.(Google Analytics, Paysera, Pushowl ir Facebook).

Slapukų politika plačiau.

19. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?
19.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram, YouTube).
19.2 Taip nuorodos į partnerius: Medžio centrą, kuriame esame, ir Žaliajį tašką, kuris ne tik padeda mus atlikti su pakuočių naikinimu atsirandančius įsipraigojimus, bet kartu ir pateikia daug šviečiamosios medžiagos susijusios su aplinkosauga.

19.3 Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

20. Baigiamosios nuostatos
20.1 Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos numatyta tvarka.

X